دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : کریم   امامی

پست الکترونیکی : k-emami@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : اقتصاد

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه اقتصاد

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1380/07/01

کریم امامی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

^